Författare: Caroline Åkerhielm

Heldag om trauma

Heldagsutbildning om trauma

 

Bilden kan innehålla: 1 person, text

 

Den 14 oktober var vi på en heldagsutbildning i Stockholm av Arianne Struik om komplext traumatiserade barn. Många är de familjehem som möter dessa barn. Hur kan vi som verksamhet stödja er familjehem på bästa sätt? Utbildaren Arianne Struik kom med konkreta verktyg och hade en väldigt respektfull och ödmjuk inställning. Vi är jättenöjda!

Deltagarna på utbildningen kom från olika områden såsom skolkuratorer, konsulentverksamheter, BUP-personal, läkare och terapeuter. Tyvärr lyste socialtjänsten med sin frånvaro. Synd tycker vi! Eftersom de har så stort inflytande i många av dessa barns liv.

Arianne Struiks bok om traumatiserade barn finns på huvudkontoret. Är det något familjehem som är nyfiken så går det jättebra att låna den!

 

 

Familjehemspoolens debattartikel väcker tankar

Vi är glada att vårt inlägg i debatten uppskattas i familjehemskretsar. Vår ambition är att lagstiftaren ska inse att familjehems position behöver stärkas i relation till socialtjänsten. Just nu pågår en översyn av Socialtjänstlagen, så det brinner i knutarna!

Sprid gärna artikeln om ni tycker som vi! Den kan läsas här

Familjehemspoolen på seminarium om hot och våld

Den 1 november var Christina Blennow (konsulent Skåne) och Caroline Åkerhielm (samordnare) på ett frukostseminarium i Skåne angående hot och våld. Seminariet var anordnat av Akademikerförbundet SSR.

 

Familjehemspoolen lyfte frågan om arbetsmiljöansvar för familjehem. Eftersom familjehem tar uppdrag som privatpersoner och inte är anställda så omfattas man inte av kommunens arbetsmiljöansvar. Det finns inte heller någon vägledning i socialtjänstlagen (SoL) kring familjehems rättigheter. Det är alltså högst oklart att man som familjehem har några rättigheter till stöd från kommunen om man blir utsatt för hot eller våld.

Föreläsningen var väldigt grundläggande så tyvärr hade inte den sakkunniga föreläsaren kunskap om denna fråga. Däremot var han väldigt lyhörd och nyfiken så han bad oss sitta kvar efter seminariet för att ta med sig frågorna tillbaka till förbundet.

 

Caroline och Christina framförde följande frågor:

  • Hur långt sträcker sig kommunernas arbetsmiljöansvar? Omfattas även familjehem/kontaktpersoner/kontaktfamiljer osv. som tar uppdrag i form av privatpersoner och inte som anställda?
  • Om hoten är anonyma är det inte självklart att de kan knytas till familjehemsuppdraget även om det kan tyckas högst sannolikt. Vem gör den bedömningen?
  • Om familjehemmet utsätts för hot som är knutna till personer kring familjehemsplaceringen efter att placeringen är avslutad, kan de räkna med stöd från uppdragsgivande kommun i de lägena?

 

Vi återkopplar så snart svar har skickats från föreläsaren.

Debattartikel i Socionomen

Debattartikel i Socionomen 

I socionomen #6 2018 skrev Familjehemspoolens samordnare följande artikel. SKL replikerade, men av upphovsrättsliga skäl hänvisar vi till tidningen Socionomen för att ta del av svaret.

 

 

Höjt bidrag till alla barn?

En grupp som löper stor risk att hamna i en ekonomisk besvärlig situation i framtiden är barn som är placerade utanför hemmet. Forskning visar att ungdomar som efter avslutad placering ska flytta till eget boende generellt sett har sämre förutsättningar än sina jämnåriga kamrater att slussas in i vuxenlivet. Stödet hemifrån kan av olika orsaker svikta, och ibland helt utebli. Unga vuxna har många gånger behov av ekonomiskt stöd från sitt nätverk till en början, och för ungdomar som varit placerade hela eller delar av sin barndom är det långt ifrån en självklarhet.

Barnbidrag betalas ut till alla föräldrar som har barn i Sverige och är idag en del av den ekonomiska familjepolitiken som har till syfte att ”bidra till förbättrade förutsättningar för en god ekonomisk levnadsstandard för alla barnfamiljer”. Vad som sällan diskuteras är att barn i samhällsvård inte omfattas av detta ekonomiska stöd. I de fall barn/ungdomar är placerade på HVB skickar socialnämnden en begäran till Försäkringskassan som i sin tur betalar ut barnbidraget till kommunen. För barn som är placerade i familjehem utbetalas barnbidraget till familjehemsförälder, men motsvarande belopp dras enligt SKL’s rekommendationer av från familjehemmets omkostnadsersättning, och på så sätt är det istället kommunen som tar del av dessa öronmärkta pengar.

Särskilt tydligt blir det när barnbidraget höjs. ”Genom att investera i barnfamiljer och deras ekonomiska situation stärker vi jämlikheten och den svenska modellen”, säger finansminister Magdalena Andersson. Men höjningen gynnar överhuvudtaget inte placerade barn. Rent krasst är det istället kommunerna som tjänar på höjt bidrag för placerade barn.

I en forskningssammanställning från Unicef Sverige (Barn och Samhällsvård, 2016) beskrivs att bland gruppen placerade barn finns en överrepresentation av barn som kommer från underprivilegierade samhällsgrupper. Detta i kombination med att placerade barns välfärd inte når upp till samma nivå som de barn som bor hos sina föräldrar gör att samhället har ett särskilt ansvar för dessa barn och ungdomar. Rimligt vore att värna deras förutsättningar med riktade insatser, inte att de ska exkluderas från allmänna bidrag.

Att kommunerna inte vill riskera att barnbidraget används till fel ändamål är rimligt, men på vilket sätt är det egentligen mer rimligt att barnbidraget istället försvinner in någonstans bland kommunens alla konton? Min övertygelse är att pengarna gör större nytta hos barnet/den unge själv än hos kommunen. Även om dessa ungdomar beviljas ekonomiskt bistånd för att kunna flytta till eget boende så är det en annan sak att använda sina egna medel – i synnerhet för någon som har varit placerad i samhällsvård hela/delar av sin barndom. Så tänk om kommunen kunde avsätta barnbidraget till den placerade, eller ge familjehem/HVB i uppdrag att spara barnbidraget till barnet/den unge under placeringstiden istället?

Med tanke på vad vi vet idag om denna grupps förutsättningar så vore det mer än rimligt att även de gynnas när allmänna bidrag höjs.

I vintras mailade jag till SKL angående dessa frågor, men har hittills inte fått något svar.

 

Caroline Åkerhielm,  aukt. socionom

Hur kan vi handleda familjehemmen för att umgängen ska bli så bra för barnen som möjligt?

Familjehemspoolen har bjudit in Anna Jonhed, universitetslektor Örebro universitet,

för en workshop med våra konsulenter och administration.

 

Frågan vi kommer att resonera kring är hur vi kan handleda/vägleda familjehemmen i umgängesfrågor för att det ska bli så bra som möjligt för det rättighetsbärande (placerade) barnet.

 

I umgängesfrågor finns det många olika parter som har en åsikt. Socialtjänsten, de biologiska föräldrarna, lagtexten, forskning, familjehemmet och inte minst det placerade barnet. När det finns motstridigheter bland alla dessa parter så upplever vi att barnets perspektiv halkar ner i prioriteringslistan. Vårt uppdrag är inte att ta ställning till beslut eller orsak till det, utan att fortsatt handleda familjehemmet utifrån barnets bästa.

 

Vi hoppas att Jonheds vetenskapliga syn tillsammans med konsulenternas praktiska erfarenheter kan mynna ut i intressanta diskussioner och förhoppningsvis konkreta förhållningssätt att använda i praktiken.

Anna Jonhed

Familjehemspoolen
Tel: 076 760 76 08
E-post: info@familjehemspoolen.se