Presentation av Familjehemspoolens familjer

Presentation av Familjehemspoolens familjer enligt BBIC-struktur

 
– Strukturerat material med forskningsanknytning.
 
Familjehemspoolen har utarbetat en ny modell att presentera familjer för våra uppdragsgivare. 
 
Våra presentationer är strukturerade enligt BBIC’s rubriker. Materialet är framtaget i organisationen och är granskat av sakkunniga.
 
Vi väljer att kalla vårt material – Presentation av familj – för att inför både uppdragsgivare och djupintervjuade familjer vara tydliga med att utredning av familjehem för en specifik person är myndighetsutövning och kan endast utföras av representant för socialnämnd.
 
För att lära känna familjen väl genomförs, liksom tidigare, djupintervjuer med de vuxna och upprepade hembesök där även de biologiska barnen deltar i viss utsträckning.

Familjehemspoolen har utökat ursprungligt intervjumaterial med frågor som är knutna till forskning kring bland annat förutsättningar att stötta barn/ungdomar till en positiv skolgång som enligt en stor mängd forskare är en stark skyddsfaktor.

Vi tar reda på mer om närsamhällets resurser än vad som gjorts tidigare för att underlätta en bra matchning i fråga om t ex fritidsintressen.

Vi intervjuar och samtalar även med de biologiska barnen för att fånga upp deras inställningar till föräldrarnas önskemål om framtida uppdrag som familjehem.

Den skriftliga presentationen av Familjehemspoolens familjer följer strukturen i BBIC och ges till uppdragsgivande kommun i samband med att en placering är aktuell.

Syftet är, förutom att kommunen kan ha nytta av det skrivna materialet när de genomför sin matchningsutredning, att på ett sakligt och mer metodiskt sätt än tidigare, fånga upp familjens specifika styrkor och vilka områden det finns behov av riktat stöd för att vid ett framtida uppdrag kunna vägleda och handleda dem på bästa sätt.

Vill du veta mer om Familjehemspoolens familjer? Kontakta oss här.