Familjehemspoolens dokumentation

Våra styrdokument och riktlinjer för rapportering till uppdragsgivare

Här hittar du Familjehemspoolens dokumentation. Enligt Socialstyrelsen ska bedömningar av den placerades behov och utveckling inte göras av representanter för konsulentstödd familjehemsverksamhet.

”Vissa socialnämnder lägger över ansvaret för uppföljning och dokumentation av vården av det enskilda barnet på de konsulentstödda verksamheterna, vilket inte är förenligt med lagen, eftersom det rör sig om myndighetsutövning” (Socialstyrelsen 2012: Program för trygg och säker vård i familjehem och hem för vård och boende).

I SOU 2014:3 tydliggörs ansvaret ytterligare på s. 212:

”Ibland riktar socialtjänsten tydliga förväntningar på verksamheterna att de ska ta hela eller delar av ansvaret för planeringen och dokumentationen av barnets vård. Socialtjänsten gör då felaktigt en parallell till placering i HVB där behandlingsansvaret för barnet eller den unge överlåtits till institutionen… I vissa fall innehåller förfrågningsunderlagen krav på att verksamheterna ska utföra myndighetsuppgifter som rör den placerade, såsom att upprätta genomförandeplaner, avlägga kontinuerliga rapporter om hur vården fortskrider, ha kontakter med skolan etc. Konkurrensen gör att verksamheter som vill arbeta utifrån en korrekt ansvarsfördelning riskerar att slås ut”.

Familjehemspoolens dokumentation

Familjehemspoolen har framställt en mall för kortfattad rapport vid begäran av Socialförvaltningen, utifrån rubrikerna i BBIC som endast berör handledningstema av familjehemmet.

Om det åläggs representant för Familjehemspoolen att göra bedömningar eller rapporter ska det handla om det uppdraget vi utför, dvs. stöd till familjehemmet, inte beröra den placerades utveckling.  

I vissa ramavtal har detta krav upphandlats och vid något enskilt fall kan det finnas skäl för skriftlig rapport, dock begränsat till uppdraget stöd till familjehemmet eftersom familjehemmets dokumentation om den placerades utveckling i familjehemmet inte är förenligt med 6 § SoLPuL.

Socialförvaltningen har ansvaret för bedömning, dokumentation och uppföljning av den placerade och dess nätverk, liksom upprättande av genomförandeplan.

Förutom anmälningsskyldighet (14 kap 1 § SoL) underrättar vi fortlöpande, och på olika sätt, våra uppdragsgivare om speciella händelser utöver vad som kan betecknas som normalt inslag i familjehemmet.

Riktlinjer för rapportering till uppdragsgivare:

  • Att konsulenterna inte utför enskilda samtal med eller bedömningar av barnet/ungdomen/den placerade.
  • Att vi djupintervjuar och skriftligt presenterar familjer som vi i ett familjehemsuppdrag vägleder och handleder med regelbundenhet.
  • Att vi utifrån etiska principer och riktlinjer som handledare inte lämnar ut samtal, detaljer och känslor som familjehemmen tar upp i handledning (med undantag av anmälningsskyldighet enl 14 kap 1 § SoL).
  • Att vi utifrån ovanstående är sparsamma med skriftliga rapporter och endast kortfattat kan beskriva vilka övergripande teman som tagits upp i handledning av familjehem.
  • Att vi i avtalade situationer kortfattat kan rapportera skriftligt utifrån vårt uppdrag, att stödja familjehemmet, på begäran av socialnämnd.

Källor: SOU 2014:3 Boende utanför det egna hemmet – placeringsformer för barn och unga, 2014

Socialstyrelsen 2012: Program för trygg och säker vård i familjehem och hem för vård och boende

Socialstyrelsen 2013: Barn och unga i familjehem och HVB, Handbok om socialnämndens ansvar och uppgifter

Vill du veta mer om Familjehemspoolens dokumentation och vår verksamhet? Kontakta oss här.