Vanliga frågor om familjehemsplacering

Här berättar vi mer om familjehemsplacering

Har familjehemmen någon att tillgå vid akuta situationer?

Genom handledning och stöttning försöker vi att förebygga att akuta situationer uppstår, men i vissa fall är det oundvikligt. Konsulenterna har hög tillgänglighet även utanför kontorstid.

Hur ofta har konsulenterna kontakt med familjehemmen?

Konsulenterna har kontinuerlig kontakt med familjehemmen. Varje familjehem erbjuds handledning minst en gång per månad. Handledningen är oftast tätare när ett barn/vuxen just har flyttat in, och givetvis kan familjehemmet kontakta sin konsulent via telefon när behov uppstår.

Träffas familjehemmen någon gång?

Familjehemmen erbjuds att regelbundet delta i träffar med andra familjehemsföräldrar för utbildning och utbyte av erfarenheter.

Får familjehemmen handledning och utbildning?

Familjehemmen får handledning minst en gång per månad, mer vid behov. Utbildning erbjuds familjehemmen kontinuerligt. Familjehemspoolen ser utbildning och handledning som viktig del av verksamheten.

Bedriver Familjehemspoolen någon form av kvalitetsarbete?

Kvalitetssäkring är viktigt del av verksamheten. Våra familjehem är noggrant utvalda enligt beprövade metoder.

Alla familjehemskonsulenter är socionomer och har adekvat utbildning inom området och samtliga är utbildade inom Kälvestens halvstrukturerade intervjumetod. Familjehemspoolen tar kontinuerligt fram ett kvalitetsindex och fångar varje år upp familjehemmens och uppdragsgivares erfarenheter av vårt arbete.

Finns det familjehem för vuxna?

Familjehemspoolen erbjuder även konsulentstödda familjehem för vuxna och förälder med barn.

Finns det familjehem för vuxna?

Familjehemspoolen erbjuder även konsulentstödda familjehem för vuxna och förälder med barn.

Hur lång är en familjehemsplacering?

Det är uppdragsgivande kommun som fattar beslut om hur länge en person ska bo i familjehem. Utgångspunkten i de allra flesta fall är att den placerade ska återförenas med sin ursprungsfamilj alternativt flytta till en mer självständig boendeform.

Avslutas en familjehemsplacering om det inte fungerar?

Självklart kan en familjehemsplacering avslutas om det inte fungerar i familjehemmet. Detta sker i samverkan mellan placeringskommun, Familjehemspoolen och familjehemmet. Som familjehem är det viktigt att tänka efter ordentligt innan man tackar ja till en förfrågan. Det är inte ovanligt att barn/ungdomar och vuxna som placeras i familjehem redan har erfarenheter av behandlingssammanbrott, svek och omflyttningar, därför är det viktigt att familjehemmen är väl förberedda och tålmodiga för att förebygga att personen ifråga behöver flytta fler gånger än nödvändigt.

Hur avslutas en familjehemsplacering?

De flesta avslut som sker är planerade och sker i samverkan mellan placeringskommun, Familjehemspoolen , familjehemmet samt den placerades nätverk. Samtliga parter träffas för ett avslutningsmöte för att gå igenom perioden som placeringen har pågått och ta upp vad som har varit bra och vad som finns kvar att jobba med. Det förekommer även oplanerade utflyttningar, t ex genom avvikelse eller vårdsammanbrott. Vi försöker så långt det är möjligt att genomförande avslutningsmöten även i dessa fall. Det är ofta viktigt att kunna prata om den tiden som har varit även om det inte blev som förväntat.

Erbjuder Familjehemspoolen jourhem?

Vi har inga kontrakterade jourhem men vi har familjehem som kan ta emot placeringar med mycket kort varsel.

Vilken åldersgrupp och problematik är vanligast?

Den vanligaste ålderskategorin är ungdomar, oftast med egen beteendeproblematik.

Familjehemspoolen erbjuder familjehemmen mer stöd, utbildning och handledning än vad man generellt sett kan vänta sig ifall man tar uppdrag direkt från en kommun. Därför behöver familjehemmen vara förberedd på att uppdragen är mer utmanande, även om det inte alltid är så.

Vad är placeringskommunens ansvar gentemot familjehemmet?

Kommunen ansvarar, vid sidan av myndighetsutövning gentemot den placerade, även för utredning och att godkänna familjehemmet, upprätta en vårdplan och genomförandeplan. Kommunen har också ett sammanhållet ansvar för den placerade samt att informera familjehemmets hemkommun.

Bedriver konsulenterna behandling?

Konsulenternas huvuduppgift är att via vägledning, stöd och utbildning stärka familjehemmets förmåga att utgöra en trygg och stabil bas för den placerade även när påfrestningarna är stora.

Målet är alltså att alliansen ska uppstå mellan familjehem och den placerade, inte mellan konsulent och den placerade.

Däremot kan konsulenterna på placeringskommunens uppdrag ofta förmedla sådana insatser via sin kännedom om lokala och regionala vårdresurser.

Vill du veta mer om Familjehemspoolen och om vår familjehemsplacering? Kontakta oss här.