Förväntningar

Vi i Familjehemspoolen är vana vid ett positivt samarbete med uppdragsgivande socialnämnd med ett gemensamt intresse för barns bästa.

Vår erfarenhet är att ett gott samarbete med socialtjänsten är betydelsefullt för att placeringen ska bli så bra som möjligt och vi tror att en förutsättning för detta är att vara tydlig med vilka förväntningar vi har på oss själva och på varandra.

Familjehemspoolen erbjuder

 – Samtliga konsulenter på våra familjehem har socionomexamen med gedigen yrkeserfarenhet.

– Familjehemmen vi samarbetar med är noggrant utvalda.

– Registerutdrag för familjehemmen inhämtas två ggr/år.

– Socialstyrelsens grundutbildning ”Ett hem att växa i” erbjuds kontinuerlig.

– Familjehemmen handleds minst en gång i månaden av sin konsulent.

– Våra familjehem har möjlighet att kontakta sin konsulent när akut behov uppstår, även utanför ordinarie arbetstid.

– Familjehemspoolens familjehem erbjuds utbildningar kontinuerligt i sitt geografiska område.

– Vi följer Socialstyrelsens riktlinjer gällande dokumentationskrav.

– Anmälningsplikt enl 14 kap 1 § SoL tas på allvar.

– God administrativ service

– Ett respektfullt bemötande och förståelse för placerade, dess nätverk, uppdragsgivande socialtjänst och olika samarbetspartner.

Av uppdragsgivande socialnämnd förväntar vi oss

– Att socialsekreteraren lämnar den information som är viktig att känna till innan placering sker, i den mån information är tillgänglig för socialnämnden.

– Att socialsekreteraren har enskilda samtal med den placerade.

– Att socialsekreteraren ansvarar för dokumentation om den placerade.

– Ett respektfullt bemötande och förståelse för familjen, dess nätverk, Familjehemspoolen och olika samarbetspartner.

– Att familjehemmet har en röst i frågor som direkt berör dem.

– Respekt för att familjehemmen valt att samarbeta med Familjehemspoolen. 

Försök från uppdragsgivare att överta ett familjehem i egen regi kan, förutom risk att förleda familjehemmet till avtalsbrott, även sätta familjehemmet i en pressande solidaritetskonflikt. Undantag när familjehemmet samtycker till vårdnadsöverflyttning.

Vill du veta mer om våra familjehem?

Kontakta oss här.