Författare: Caroline Åkerhielm

Almedalen 2018

Almedalen 2018

Den 3 juli var vår samordnare Caroline i Almedalen över dagen tog del av flera intressanta seminarier om barn i heldygnsvård och om barnrättsliga frågor i allmänhet.

Flera intressanta samtal hanns med, bland annat med vikarierande Barnombudsman (Anna Karin Hildingsson Boqvist) angående den kritik som Sverige fått från FN-kommittén om att barn inte har någonstans att vända sig i enskilda frågor. Vi hoppas på en förändring, men får nog hålla oss till tåls i några år.

Magnus Jägerskog, BRIS generalsekreterare, och Caroline hade ett långt samtal om innebörden av barnkonventionen som lag, om vikten av att se barn som rättighetsbärare och om vissa luckor som fortfarande finns, bland annat genom att rättsskyddet i hemförsäkringen inte omfattar förvaltningsrätten. Samtalet avslutades med en selfie.

Gilla oss på Facebook!

Nu har Familjehemspoolen en sida på Facebook

Nu har vi tagit steget till att ha en Facebooksida. Där kommer vi att sprida information om verksamheten och även informera om utbildningar och andra aktuella aktiviteter.

Besök oss här

Gilla oss gärna!!

Ny konsulent

Familjehemspoolen välkomnar Helene Samuelsson, konsulent i Närke med omnejd.

 

 

Helene är socionom, leg familjeterapeut, traumaterapeut och handledare. Hon har bred erfarenhet av stöd och behandlingsarbete från såväl skola, socialtjänst som barnpsykiatri.

Helene har ett stort intresse av stöd och behandling för barn som har blivit komplext traumatiserade i sina anknytningsrelationer.

Tel: 0703-705166
E-post: helene@familjehemspoolen.com

 

Familjehemspoolen i paneldiskussion på Barnrättsdagarna 2018

24-25 april Örebro

Barnrättsdagarna anordnas varje år av Stiftelsen Allmänna Barnhuset och Barnombudsmannen. I år var temat Alla barns rätt till jämlika uppväxtvillkor och  Caroline Åkerhielm, samordnare Familjehemspoolen, inbjöds till att delta i en paneldiskussion om barn som är placerade.

Caroline Åkerhielm valde att ta upp följande teman:

Orättvisan i att barn som har olika postnummer även kan ha helt olika förutsättningar. Förvisso är Socialtjänstlagen en ramlag så kommuner kan välja olika tillvägagångssätt, men det är inte alltid lagen som avgör. Ibland prioriteras budget högre än barnets behov.

Sammansättningen i socialnämnden i kommunen har också betydelse. Vi anser att företeelsen att politiker har inflytande i individärenden är otidsenlig och vi kan inte se hur det främjar barns jämlikhet i levnadsvillkor.

En annan viktig sak som vi inte pratar särskilt mycket om är villkor i upphandlingar. Innehåll i ramavtalen ser väldigt olika ut och har mer inflytande på barns rättigheter än vad många tror.

Det finns också många goda exempel som inte får glömmas bort. När rollfördelningen är tydlig och barnet vet orsak och förutsättning för placeringen blir det lättare för alla runt barnet att samarbeta. På handläggarnivå fungerar det ofta bra. Misstänksamhet och missförstånd tycker vi oftast sker ett steg upp i delegationsordningen.

Det finns en färdigställd LVU-utredning som bara ligger och väntar. Den ställer helt andra krav på samhället som förälder och har en helt annan syn på barnet som rättighetsbärare.

Panelen fick en fråga angående barnets situation när föräldrar pendlar i samtycket. Vi pratade om att lagen idag framförallt ser till föräldrars rätt till sina barn istället för barns rätt till sina föräldrar. Förhoppningsvis kan det bli skillnad på det framöver. Vi är nyfikna på nya Socialtjänstlagen och hoppas att Barnkonventionen som lag kan förflytta fokus till barns rättigheter istället för att betrakta barn som passiva mottagare, vilket vi anser är fallet idag.

Vi hoppas och tror på en förändring till det bättre!

 

Familjehemspoolen i Familjehemspodden

Konsulent Maria Palmblad och samordnare Caroline Åkerhielm bjöds in för att samtala om det öppna brev som vi har skrivit till Margareta Winberg angående familjehems juridiska (icke-)utrymme i socialtjänstlagen.

Vill ni höra avsnittet? Lyssna här via a-cast.
För att läsa brevet till Margareta Winberg i sin helhet tryck här.

Dela gärna med er av era synpunkter till caroline@familjehemspoolen.se eller maria@familjehemspoolen.se 

 

 

 

Familjehemmen om Familjehemspoolen 2017

Nu är enkäten till familjehem som tagit uppdrag från Familjehemspoolen under 2017 sammanställd.

Feedbacken från familjehemmen känns angeläget eftersom det är ert/deras behov av stöd som vi ska tillgodose, därför är det extra roligt att se att årets poäng är ännu lite högre än vanligt. Det är fortfarande konsulentens tillgänglighet (4,8 av 5) som uppskattats mest, tätt följd av konsulentens stöd och handledning (4,7). Vi funderar ibland på ifall vi har för högt ställda krav vid rekrytering av konsulenter, men när vi ser hur högt värderat kvaliteten på stödet är så väljer vi att inte sänka några krav på vare sig kompetens eller erfarenhet sedan tidigare. Tack för att ni gör det synligt för oss!

I år har dessutom administrationens arbete och tillgänglighet uppskattats högre än tidigare (4,7 jämfört med tidigare 3,8). Vi hoppas att det beror på att vi medvetet försökt göra oss och vårt arbete mer synligt under senare år. Året 2017 har administrationen fått förmedla information som inte bara varit positiv till familjehem som tar uppdrag från oss. Det har inkommit förslag på att höja ersättningen, vilket vi har förståelse för, det finns verksamheter som betalar ut betydligt högre belopp än vad vi gör. Vi har dock kommit fram till att även i fortsättningen hålla oss inom SKL’s rekommenderade belopp för arvode och omkostnad. Vi hoppas förstås att ni vill ta uppdrag från oss även i fortsättningen.

I år har vi än mer medvetet efterfrågat biologiska barns feedback och på så vis fått in många kloka synpunkter som vi tar med oss. Extra stort tack för ert engagemang!!

Fortsatt tack till er alla, vuxna och barn som bidragit till sammanställningen, det hjälper oss i vårt förbättringsarbete! Tveka inte att kontakta samordnare Caroline om ni kommer på något mer ni vill framföra, tel: 076-760 76 06 eller caroline@familjehemspoolen.se

Vad tycker socialtjänsten om Familjehemspoolen?

Den årliga enkäten för socialsekreterare som vi har samarbetat med under 2017 har sammanställts.

Socialtjänstens uppfattning om Familjehemspoolen är i snitt 4 av 5 inom samtliga  områden. Bäst poäng (4.3) har konsulenternas tillgänglighet och bemötande fått. Det visar att våra högt ställda krav på konsulentens erfarenhet och kompetens är befogade. Det har förekommit att personer som ansökt till att bli konsulent i Familjehemspoolen blivit förvånade när vi informerat om att de inte passerar kompetenskraven, vilket har fått oss att diskutera om kraven behöver sänkas. Dock har vi kommit fram till att de ska kvarstå, och eftersom konsulenterna är de som återkommande får högst poäng av såväl socialsekreterare som av familjehem så känner vi oss stärkta i vår uppfattning.

Förslag på förbättringar som inkommit är skriftliga rapporter om barnets utveckling. Det förslaget inkommer återkommande, men eftersom det kolliderar med gällande lagstiftning och rekommendationer så har vi av etiska och rättsliga skäl valt att avstå från detta även i framtiden. Vi välkomnar dock alla förslag på förbättringar.

Det kan vara värt att nämna att Familjehemspoolen under 2017 i enskilda ärenden har valt att stödja familjehemmet när de har hamnat i konflikt med uppdragsgivande kommun. Konflikter uppstår sällan men i vissa fall har vi ansett att det funnits skäl att ge tydligt stöd i kommunikationen med uppdragsgivande socialnämnd. Vår ambition är alltid ett gott samarbetsklimat med uppdragsgivande kommun, och det är oftast en självklarhet. För att förebygga eventuella missuppfattningar har vi lagt in ett stycke under rubriken Socialtjänst här på hemsidan som heter Förväntningar (länk här). Syftet är att redan från början vara tydlig med vilka förväntningar vi har på oss själva och på uppdragsgivare myndighet.

Här följer en lista på vad socialsekreteraren värdesätter mest hos Familjehemspoolen

1. – Tillgänglighet till konsulent

2. – Verksamhetens arbetsmetod

3. – Kvaliteten på presentationerna

4. – Prisbilden

5. – Tillgängligheten till huvudkontoret

Det är roligt att se att de saker vi valt att prioritera; tillgänglighet, seriositet och välgjorda presentationer också uppskattas av våra uppdragsgivare.

Tack för att ni tog er tid att svara på enkäterna. Det hjälper oss i vårt förbättringsarbete! Tveka inte att kontakta samordnare Caroline om ni kommer på något mer ni vill framföra, tel: 076-760 76 06 eller caroline@familjehemspoolen.se

Vuxna biologiska barn till familjehem
Familjehemspoolen undersöker vuxna biologiska barns åsikter om huruvida de hade önskat mer stöd från oss när de bodde hemma.

För några år sedan (2013-2014) under sökte vi de hemmaboende biologiska barnens önskan av stöd från oss i Familjehemspoolen. Det visade sig att de allra flesta barn var nöjda med sin situation och ville att stödet även fortsättningsvis ska ske via föräldrarna. Det fanns dock önskemål om egen kontakt och förslag på aktiviteter för biologiska barn. Vi är så glada och tacksamma för alla svar och har dem i åtanke när vi planerar inför aktiviteter och tittar på utvecklingsfrågor.

Idag saknas fortfarande information om vilket stöd biologiska barn och ungdomar behöver av oss som arbetar med familjehemsuppdrag, det vill vi försöka ändra på. Eftersom informationen från de hemmavarande barnen var så intressant och betydelsefull har vi valt att arbeta vidare med frågan och nu önskar vi även veta hur man som utflyttad vuxen ser på situationen som biologiskt barn, och framförallt om de upplever att de som barn hade behövt stöd från oss i Familjehemspoolen. Ingen kan svara på den frågan bättre än de utflyttade barnen själva, därför har vi framställt en webbaserad enkät för att fånga in deras synpunkter och reflektioner.

För närvarande arbetar vi med att samla in kontaktuppgifter till de biologiska utflyttade barnen, och kommer därefter att skicka ut den webbaserade enkäten.

Vi ser fram emot att ta emot dessa viktiga synpunkter och önskemål för att se om vi kan anpassa vårt arbetssätt efter deras behov.

Brev till Margareta Winberg

Öppet brev till Margareta Winberg
Idag, den 21 september, skickades följande brev till Margareta Winberg.

 

Till Margareta Winberg

Det är ett spännande uppdrag Du står inför. Efter 35 år är det nu dags att uppdatera Socialtjänstlagen. Mycket har hänt sedan 1982 och vi är många som ser fram emot en modernare lagstiftning. Vi hoppas att denna uppdatering även omfattar familjehems position i förhållande till socialtjänsten.

Socialtjänstlagens krav på familjehem är omfattande – med rätta! Vi måste säkerställa att de personer som tar hand om barn i samhällsvård kan tillgodose barnets behov av stöd. Dessa krav ska förstås kvarstå. Vi anser därutöver att det är hög tid att ge familjehems rättigheter ett juridiskt utrymme i socialtjänstlagen. Samarbetet mellan socialtjänsten och familjehemmet fungerar oftast bra och bygger på en ömsesidig respekt, men i de uppdrag där det uppstår konflikter som är svåra att lösa blir det uppenbart hur rättslösa familjehem är i förhållande till socialtjänsten.

Socialtjänsten är uppdragsgivare till familjehem och ska tillse att familjehemmet får det stöd som krävs för att klara uppdraget samtidigt som de kan avsluta en placering med hänvisning till att familjehemmet har samarbetsproblem eller andra brister i familjehemmet – helt utan insyn från någon oberoende instans. Detta maktförhållande gör att vissa familjehem inte vågar stå upp mot socialtjänsten om det uppstår meningsskiljaktigheter, t ex om barnets bästa, av rädsla för eventuella konsekvenser från uppdragsgivande socialtjänst.

En del av uppdraget som familjehem ligger i att kunna samarbeta med socialtjänsten, medan en annan del är att se till det placerade barnets bästa. Ibland kolliderar uppdragen med varandra. Familjehem som lever med det placerade barnet anser att de har en ganska bra uppfattning om barnets bästa, men deras åsikter avfärdas i vissa fall från socialtjänsten genom att familjehemmen är för insyltade eller distanslösa till sitt uppdrag som familjehem. Om de istället väljer en mer formell väg kan de beskyllas för att vara för avstängda eller känslokalla. Eftersom familjehems rättigheter inte framgår i socialtjänstlagen idag har de ingenting för att vända sig till IVO om de anser sig bli felaktigt behandlade av socialtjänsten.

En annan bidragande faktor till maktobalansen är den paragraf i socialtjänstlagen som säger att socialsekreteraren i samband med placering i tilltänkt familjehem ska ta referenser från de senaste fem kommunerna som familjehemmet har samarbetat med. Tanken med denna paragraf är god och har förhoppningsvis redan bidragit till att vissa familjehem som varit olämpliga har valts bort. Det går dock inte att bortse från att familjehemmens beroendeställning till socialtjänsten ytterligare stärks. Om familjehemmet vill fortsätta ta emot barn och ungdomar i sitt hem är de beroende av att få goda omdömen av sina tidigare uppdragsgivare. Då gäller det att inte vara för besvärlig eller påstridig i pågående uppdrag eftersom det riskerar att ge dåliga omdömen i nästa led. Referenstagningen borde naturligtvis inte tas bort, den uppfyller ett viktigt syfte i utredningssammanhang, men oavsett om det är socialtjänsten eller familjehemmet som är roten till en konflikt är det alltid familjehemmet som är beroende av socialtjänstens referenser och aldrig tvärtom. Därför tycker vi att det borde finnas en oberoende instans som har specialkompetens inom familjehemsområdet och som har möjlighet till insyn i vissa situationer, t ex i de fall det uppstår en konflikt.

Familjehemmets beroendesituation till socialtjänsten framträder även när referenser efterfrågas i upphandlingssammanhang. Verksamheter som tillhandahåller stöd till familjehem behöver ingå i ramavtal med kommuner för att få uppdrag. De allra bästa referenterna till huruvida stödet till familjehemmet är av god kvalitet eller inte är kanske de placerade barnen, men av förståeliga skäl blir det svårt att genomföra på ett etiskt sätt. De som istället bör besvara den frågan borde rimligen vara familjehemmen själva, eftersom det är deras behov av stöd privata aktörer enligt lag har i uppdrag att utgå ifrån (jfr 6 kap. 7 a § SoL). Istället efterfrågas tidigare socialsekreterare som referenter i upphandlingsunderlaget. Det tycker vi är att skjuta bredvid målet eftersom uppdraget är att stödja familjehemmet utifrån deras egna behov, inte utifrån socialtjänstens behov. Tidigare socialsekreterares uppfattning om familjehemmet är förstås intressant och behöver inhämtas innan placering, men det borde vara mer rimligt att inhämta de referenterna vid familjehemsutredningen. Socialsekreterares uppfattning om samarbetet med den privata aktören är naturligtvis också viktig, men eftersom enskilt drivna verksamheter anlitas för att stödja familjehemmet borde det även vara av intresse att fråga något av familjehemmen om stödet till dem är bra än att bara fråga några tidigare socialsekreterare om stödet till familjehemmet är bra. Vi tycker att det signalerar att familjehemmets uppfattning om sin egen situation är underordnad socialtjänstens uppfattning om densamma och i vissa uppdrag är den attityden mer framträdande än i andra.

I LVU-utredningen lämnades förslag på ett nationellt centrum för familjehem och vi tycker att det finns skäl att titta närmare på det. Om ett familjehem som tar emot ett uppdrag i form av privatperson får anklagelser riktade mot sig från en myndighet är det högst rimligt att det finns en fristående instans som har insyn. Det är viktigt i en rättsstat att familjehem kan vända sig till en oberoende part för rådgivning eller juridisk hjälp. Gode män eller förvaltare har överförmyndarnämnden som en fristående instans som står för deras tillsyn, kunskap och utbildning, och det borde kunna se ut på liknande sätt för familjehem

Behovet av familjehem är stort. Familjehemsvården har visat sig ge bättre utfall än HVB-vård, men i offentligheten och i media är det den negativa bilden av familjehem som dominerar vilket leder till att de blir betraktade med misstänksamhet. Samtidigt förväntar sig samhället att det finns familjer som öppnar sina hem för barn som behöver flytta från sina ursprungsfamiljer – hela samhällsvården bygger på det. För att människor även i framtiden ska våga bli familjehem är det rimligt att det finns utrymme för deras rättigheter i Socialtjänstlagen, inte bara deras skyldigheter.

Vi ser fram emot att ta del av Dina tankar kring familjehems position i förhållande till socialtjänsten.

 

I hopp om svar,

Caroline Åkerhielm, socionom
Christina Blennow, auktoriserad socionom
Åsa Wahlberg, socionom
Jesper Byh, socionom
Maria Palmblad, auktoriserad socionom
Annika Holgersson, auktoriserad socionom
Pär Wahlberg, socionom

 

Eventuellt svar från Margareta Winberg kommer att publiceras på vår hemsida.

 

Angående ramavtalet SKL

Angående ramavtalet för konsulentstödda familjehemsverksamheter

Ramavtalet för konsulentstödda familjehem som upphandlats av SKL har nu trätt i kraft. Avtalet omfattar 68 kommuner och innehåller dessvärre försäkringsvillkor som i praktiken inte går att uppfylla.

Under upphandlingsprocessen uppdagades att ramavtalets försäkringsvillkor inte kan tecknas av de verksamheter som bedriver traditionell konsulentstödd familjehemsverksamhet, dvs stöd till familjehem. Liknande försäkringsvillkor har tidigare florerat i upphandlingssammanhang men de allra flesta upphandlare har insett orimligheten i kraven och har därför successivt frångått detta. Dessvärre är inte SKL en av dessa upphandlare.

Flera leverantörer har själva eller via sitt försäkringsbolag uppmärksammat att de krävda försäkringarna inte kan tecknas, men har ändå valt att ange att de innehar dessa försäkringar för att ingå i ramavtalet.

Vi valde istället att inte lämna in anbud till upphandlingen, av den anledning att felaktig information i anbudet helt enkelt är otillåtet.

Familjehemspoolen sätter dessutom stort värde i att kunna erbjuda våra uppdragsgivande kommuner en fördelaktig prisbild. Ska vi täcka upp för en risk som vi inte kan försäkra skulle vi behöva sätta en dygnsavgift som är högre än vad vi känner oss bekväma med.

 

Vi vill därför informera om följande:

  • Det finns goda skäl för deltagande kommuner att kontrollera om tilltänkt leverantör uppfyller kraven om försäkringar (framförallt ansvarsförsäkring för det placerade barnet).

 

  • Vi tillhandahåller konsulentstödda familjehem, har arbetat i branschen sedan 1992 med välmeriterade konsulenter (socionomer med varierande påbyggnadsutbildningar). Dygnsavgift från 1350 kr i våra egna avtal, och kan även ingå direktupphandlingar.

 

Är ni nyfikna på att veta mer om problematiken i försäkringskraven är ni välkomna att höra av er!

 

Caroline Åkerhielm
Samordnare och verksamhetsansvarig
076-760 76 08
caroline@familjehemspoolen.se

 

 

  • 1
  • 2
Familjehemspoolen
Tel: 076 760 76 08
E-post: info@familjehemspoolen.se