Konsulenter

Susan Stang
Dalarna/Härjedalen

Susan har arbetat med myndighetsutövning sedan 1980. Hon har bland annat arbetat som projektledare och kurator inom hälsosektorn och som behandlare inom psykiatrin både i öppen och slutenvård. Susan har långvarig erfarenhet från de flesta områden inom socialtjänsten så som till exempel hemtjänsten, barn och familj, vuxna, LSS, missbrukare, familjehem, HVB och socialpsykiatri där hon arbetat främst med utredning men även behandling. Hon har arbetat som chef inom hemtjänst, barn och familj, HVB och socialpsykiatri.

Susan är utbildad barnskötare, mentalskötare/undersköterska och socionom. Hon har vidareutbildning inom ramen för magisterutbildning i socialt arbete med inriktning barn och familj, hälsa, psykiatri och organisation och ledarskap.

Tel: 0703-798806
E-post: susan.stang@familjehemspoolen.com

 

Helene Samuelsson
Närke med omnejd

Helene började på Familjehemspoolen 2018. Hon är socionom, leg familjeterapeut, traumaterapeut och handledare. Helene har erfarenhet av stöd och behandlingsarbete från såväl skola, socialtjänst som barnpsykiatri.

Helene har ett stort intresse av stöd och behandling för barn som har blivit komplext traumatiserade i sina anknytningsrelationer.

Tel: 0703-705166
E-post: helene@familjehemspoolen.com

Jesper Byh
Värmland/Dalsland

Jesper är socionom sedan 2001 och är vidareutbildad inom familjeterapi (steg 1-3). Han har jobbat inom socialtjänsten både som socialsekreterare och behandlingssekreterare, företrädelsevis med inriktning med ungdomar. Han har även erfarenhet av att jobba med grupputveckling och grupphandledning. Jesper har tillsammans med sin fru varit familjehem i sex år.

Jesper arbetar med stöd till familjehem i Dalsland, norra Bohuslän och Värmland.

Tel: 070-249 64 87
E-post: jesper@familjehemspoolen.com

 

Åsa Wahlberg

Västergötland/Halland

Åsa tog sin socionomexamen i Göteborg 1991. Hon har främst arbetat med behandlingsarbete på behandlingshem för tonåringar och deras familjer. Hon har även arbetat som handläggare av barn och
familje-ärenden inom socialtjänsten och har startat upp
ett behandlingshem för tonåringar.

Åsa har en grundutbildning i systemiskt arbete och lösningsfokuserat arbetssätt, en handledarutbildning med inriktning på familjehem samt steg 1 utbildning i KBT.

Hennes upptagningsområde är främst Halland och Västergötland.

Tel: 070-994 83 11
E-post: asawahlberg@familjehemspoolen.com

 

Maria Palmblad
Örebro/Mälardalen

Maria är auktoriserad socionom och fil.mag. Hon tog sin
socionom-examen i Örebro 1972 och har sedan vidareutbildat sig inom psykoterapi till steg 1 nivå. Hon har handledarutbildning 30 poäng i Psykosocialt arbete och är Marte Meo terapeut och Marte Meohandledare. Marte Meo är en metod att via korta videoinspelade samspelssekvenser stötta föräldrar att ge utvecklingsstöd till sina barn. Maria är även utbildad i Circle of Security (Trygghetscirkeln) som är ett föräldrastödsprogram baserat på anknytningsteori.

Maria har mångårig erfarenhet från kurativt arbete inom
vuxen-psykiatrin och de senaste 15 åren har hon arbetat inom socialtjänsten såväl som socialsekreterare som arbetsledare/familjebehandlare.

Tel: 019-12 55 02, 0705-65 22 28
E-post: maria@familjehemspoolen.com

 

Christina Blennow
Skåne/Halland

Christina Blennow knöts till Familjehemspoolen 2003 och arbetar främst med upptagningsområde Skåne. Utbildad socionom sedan 1986, auktoriserad sedan 2001, och med långvarig yrkeserfarenhet från arbete med barn och familjer. Christina har erfarenhet av familjehemsvård från barn- och utredningshem, arbete med tonårsföräldrar, arbete med tidig anknytning och samspelsbehandling mellan barn och föräldrar. Hon har även arbetat med funktionshindrade barn och ungdomar samt deras närstående.

Christina är utbildad i Marte Meo-metoden, både som terapeut och handledare, utbildad handledare med 45 högskolepoäng och har även en handledarutbildning inom psykosocialt arbete med inriktning familjevård samt kurs för handledare i BBIC. Utbildad och godkänd att utföra IAS-intervjuer (Intervju om anknytningsstil), samt genomgått KBT-utbildning på Sverigehälsan.

Tel: 0703 567829
E-post: christina@familjehemspoolen.com

 

Annika Holgersson
Östergötland/Småland

Socionom med fortbildning inom etik- och livåskådning, KBT, sex- och samlevnadsfrågor samt handledning till familjehem. Har arbetat med traditionellt socialsekreterararbete som utredning av barn, ungdomar och vuxna samt stöd och behandling. Har även erfarenhet som familje-terapeut, familjehemssekreterare, handikappkonsulent, kurator ung-domsmottagning. Även arbete på öppen förskola, socialt fält- och jourarbete,missbruksvård och ungdomshem.

Annika har arbetat som konsulent för Familjehemspoolen sedan år 2000. Arbetar med stöd till familjehem i Småland och Östergötland.

Tel: 0702-260576
E-post: annika@familjehemspoolen.com

 

Pär Wahlberg
Västergötland/Halland

Pär är socionom sedan 1995 och har arbetat inom socialtjänsten med barn och familj samt vuxna och som kurator inom grund-, och gymnasieskola. Har lång erfarenhet av missbruksvård på behandlingshem som terapeut samt i arbetsledande funktioner.

Pär vidareutbildade sig 2004 inom kognitiv beteendeterapi, KBT, steg 1.

Tel: 0707-921771
E-post: par@familjehemspoolen.com

 

 

Familjehemspoolen
Tel: 076 760 76 08
E-post: info@familjehemspoolen.com